ARTIKEL 1 DEFINITIES

A: algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoeld.

B: uitvaartbegeleiding : Uitvaartbegeleiding Christina, die zich verbindt de levering van zaken /of diensten met betrekking tot een uitvaartbegeleiding/verzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren.
C: opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft of heeft gegeven voor het verzorgen van een uitvaart.
D: toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartverzorger/begeleider ten behoeven van het verzorgen van een uitvaart te leveren zaken en /of diensten
E:uitvaartbegeleiding/verzorging: de gehele of gedeeltelijke begeleiding/verzorging van een begrafenis of crematie en/of de (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.
F: overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging/begeleiding van een uitvaart.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes en  overeenkomsten waarbij de uitvaartverzorging/ begeleiding zaken en/of diensten, al of niet door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan opdrachtgever levert.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk is aangegeven.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullende overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen opdrachtgever en uitvaartbegeleiding/uitvaartverzorging in overleg treden.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst wordt  bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door de opdrachtgever en de uitvaartbegeleiding/uitvaartverzorging van het aanname formulier en/of de, voor zover mogelijk, uitgewerkte kostenraming  is daarvoor voldoende.

3.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen, dat op een andere wijze een overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 4 DIENSTVERLENING

4.1 De uitvaartverzorger/begeleiding zal de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij worden, behoudens wettelijke voorschriften anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zo veel mogelijk gerespecteerd.

4.2 Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de uitvaartverzorging/ uitvaartbegeleiding het recht toeleveranciers in te schakelen.

4.3 Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, waarvan de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, aanleveren.

4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding staan of indien opdrachtgever op een andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en /of heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.5 De aldus aangeleverde informatie wordt overeenkomstig gebruikt voor de overeengekomen door de uitvaartverzorgster/uitvaartbegeleiding te verzorgen activiteiten, waaronder het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het verzorgen van rouwbrieven, advertenties en /of andere publicaties. Bij kennisneming door de opdrachtgever van onjuiste vermelding, dient deze de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding daaromtrent onverwijld te verwittigen.

4.6 Indien sprake is van onjuiste vermelding van gegevens zal de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding bevorderen dat een benodigde wijziging plaatsvindt.

4.7 De uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat hij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4.8 De uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding  is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien en voor zover de vermelde gegevens afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk verschafte gegevens en de noodzaak tot rectificatie aan hem is toe te rekenen.

4.9 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op de dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding. Bedoelde dagen en tijdstippen worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van beheerders van de benodigde faciliteiten waaronder religieuze gebouwen en begraafplaatsen c.q. crematoria.

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE

OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering aanpassing van de verrichten werkzaamheden vergt, zal de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden, voor zover mogelijk, worden aangepast.

5.2 Een dergelijke aanpassing kan tot 48 uur voor het overeenkomen  tijdstip van de uitvaart worden verzocht.

5.3 Indien de bedoelde aanpassing financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding hierover informeren.

5.4 De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig , van aanvaardde wijzigingen worden gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.

ARTIKEL 6 PRIJZEN EN BETALING

6.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever facturen binnen 15 dagen na de factuurdatum betalen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties worden door de opdrachtgever binnen 14 dagen bij de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding schriftelijk en onderbouwd ingediend, doch schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

6.4 de opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en /of de reven van de overledene heeft gehandeld.

ARTIKEL 7 TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

7.1 In het geval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding aan opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, draagt opdrachtgever er mede zorg voor, dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart weer ter beschikking van de uitvaartverzorger/uitvaarbegeleiding . Indien door toedoen en /of nalatigheid van de opdrachtgever schade aan deze zaken wordt veroorzaakt is hij verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.

ARTIKEL 8 GARANTIE EN

AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig  de opdracht en /of de eisen van goed vakmanschap.

8.2 de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.

8.3 de totale aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. De maximale aansprakelijkheid bedraagt tweemaal het declaratiebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van Euro 5000,-

8.4 onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst heeft gevraagd;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c) redelijke kosten , gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.5 de in dit artikel genomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de uitvaartverzorger / uitvaartbegeleiding of zijn ondergeschikten. De maximale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur aan de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding te verstekken uitkering per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enige recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding meldt.

8.7 De uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding , ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzie, waarop de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding het recht het geschil voor te leggen aan de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT.

De overeenkomsten tussen de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.